مربا انجیر

Fig Jam

تعداد در بسته : 12 عدد (کوتاه) |  وزن خالص : 260 گرم  |  وزن ناخالص : 500 گرم

تعداد در بسته : 12 عدد (بلند) |  وزن خالص : 260 گرم  |  وزن ناخالص : 500 گرم

تعداد در بسته : 12 عدد (خانواده) |  وزن خالص : 600 گرم  |  وزن ناخالص : 900 گرم